• Hızlı İletişim
  Hızlı İletişim
  Sırakapılar Mah. 495
  Sok. No:27 DENİZLİ
  Tel: 0258 263 51 51 (pbx)
  Faks: 0258 264 01 52
  E-Posta: bilgi@egehastanesi.com

7/24 Bize Ulaşın 0258-263-5151

Genel Kurul İlanı

 

Ticaret Unvanı : Özel Ege Tıp Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

Ticari Adresi:  Saraylar Mahallesi 495 Sokak No:27 Denizli

 

Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 24.07.2014 tarihli almış olduğu karar istinaden; 01.09.2014 tarihinde, saat: 14.00’ de, Saraylar Mahallesi 495 Sokak No:27 Denizli adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2012 -2013 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

                   

Adı – Soyadı

                                                                                                           Şirket Yetkilisi/Yetkilileri                                                                                                                 Kaşe – İmza

 

GÜNDEM:

 

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Genel Kurul Divan Heyetinin oluşturulması ve Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
 3. 20012 – 2013  yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki olan Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve görüşmeye açılması,
 4. 2012 - 2013 yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşmeye açılması,
 5. Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyetlerinin ayrı ayrı oylanarak ibrası,
 6. 2012-2013 yılı karının dağıtımı konusunun görüşülerek karara bağlanması,
 7. Üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri  ile Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
 8. Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 9. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396. maddesine göre izin verilmesi,
 10. Dİlek ve Temenniler

 

VEKALETNAME

 

Özel Ege Tıp Hizmetleri  Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin  01.09.2014 tarihinde, saat 14.oo de Saraylar Mah. 495 Sk. No:27 Denizli adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere  ..................................vekili tayin ediyorum 

 

A-     TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

a)      Vekil gündem maddeleri içinde kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b)      Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar (özel talimatlar yazılır)

c)      Vekil şirket Yönetimi’nin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d)      Toplantıda ortaya çıkacak konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

B.        ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:

a)      Tertip ve serisi                                             :

b)      Numarası                                                      :

c)      Adet ve nominal değer                                 :

d)      Oyda imtiyaz olup olmadığı                         :

e)      Hamiline-nama yazılı olduğu                       :

 

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI     :

İMZASI                                                               :

ADRESİ                                                              :

NOT: (A) Bölümünde (a) (b) (c) olarak belirtilen şıklardan biri seçilir.

           (b) (d) şıkları için açıklama yapılır.

Vekalet vermek isteyen oy hakkı sahibinin vekaletname formunu doldurarak imzasının notere onaylattırılması veya noterce onaylı imza sirkülerinin imzasını taşıyan vekaletname formuna eklenmesi zorunludur.

 

 go to top

Randevu Almak İçin Formu Doldurunuz

TC Kimlik No* :

Hasta Adı Soyadı* :

E-Posta :

Cep Telefonu* :

Randevu Almak İstediğiniz Bölüm :

Seçiniz

Randevu Almak İstediğiniz Doktor :